موضوعات = حدیث
مقایسه‌ علل طبیعی زلزله در روایات اسلامی و فرهنگ‌های پیشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30512/kq.2022.18167.3372

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


مقابله با بدعت‌گذاران و تردید‌افکنان در امور دینی (مطالعه موردی صحیحۀ ابن سرحان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19937.3656

حسن رضایی هفتادر؛ محمد میرخانی؛ فاطمه کمالی


بازشناسی هویت رجالی و میراث حدیثی احمد بن حسن قطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19488.3590

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


بررسی دلالی و سندی روایت «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» و مقایسه محتوایی آن با آیه نبأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.30512/kq.2023.19767.3628

رضوانه دستجانی فراهانی؛ حمیدرضا بصیری؛ فرزاد دهقانی


کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 237-258

10.30512/kq.2022.17538.3250

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص)

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 259-260

10.30512/kq.2021.16322.3039

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


معیار پذیرش اخبار آحاد نزد شهیدثانی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 281-299

10.30512/kq.2021.16603.3076

حامد مصطفوی فرد؛ حسن زرنوشه فراهانی


رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 233-253

10.30512/kq.2021.15905.2975

زهرا صرفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سمیه سروقد مقدم


تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 275-290

10.30512/kq.2021.13727.2664

محمد نقی ولایتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی


روایت «سؤال از مصحف امام علی(علیه السلام)» در بوته نقد

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 291-310

10.30512/kq.2021.15263.2878

محسن دیمه کار گراب؛ زهرا خراسانی


امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 311-330

10.30512/kq.2021.15239.2876

اسماعیل اثباتی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 167-191

10.30512/kq.2021.14319.2741

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدحسین بیات


واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 213-231

10.30512/kq.2021.13882.2682

هادی مروی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


بازتعریف مکتب اخباری‌گری

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 270-289

10.30512/kq.2021.13934.2693

حامد مصطفوی فرد


نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 265-283

10.30512/kq.2021.10457.2253

عباس حویدر؛ کمال صحرایی اردکانی؛ حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی