اصلاح فایل مقاله برای داوری

برای ارسال فایل ویرایش شده( هایلایت شده) بایستی درقسمت فایل (برجسته) بدون مشخصات نویسندگان بارگزاری شود و فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان، که در مرحله قبل بارگزاری شده بود حذف و سپس فایل‌های ویرایش شده، مجددا در سایت جایگزین فایل‌ قبلی شوند. همچنین در صورت نیاز به جوابیه برای داوران، فایل مربوطه در قالب فایل  پاسخ به داوران  بارگزاری شود. یا اینکه قبل از عنوان مقاله در فایل (برجسته) توضیحات مورد نیاز داوران را قید نمایند.