مشابهت یابی مقالات ارسالی

تمامی مقالات ارسالی به دو فصلنامه کتاب قیم قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.