اهداف و چشم انداز

مهمترین اهداف مجله علمی و پژوهشی کتاب قیم به شرح ذیل است:

* انتشار دیدگاه ها و نظریه های جدید نویسندگان و قرآن پژوهان در عصر حاضر؛

* نقد، بررسی و تحلیل دیدگاه های مکاتب مختلف تفسیری در  جهان اسلام؛

* معرفی و نقد تحلیلی تحقیقات خاورشناسان در زمینه های قرآن شناسی و حدیث پژوهی؛

* نشر دیدگاه های نوین در عرصه های حدیث شناسی و فهم  نصوص راویی.