راهنمای ثبت نام داوران در پابلونز (Publons)

از داوران ارجمند تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه «کتاب قیم» را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.

راهنمای ثبت نام و کار با پابلونز (Publons)