فرم تعارض منافع

شما می توانید فرم تعارض منافع را از اینجا دریافت کنید .

فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد (ناقص بودن فرم مقاله به نویسنده بازگشت داده میشود )