فرم تعهد و اصالت مقاله

دریافت فرم تعهد نویسندگان (فایل پیش نیاز ارسال مقاله).

 

فرم باید با امضای الکترونیکی یا تصویر امضای نویسندگان باشد (ناقص بودن فرم مقاله به نویسنده بازگشت داده میشود )

شما می توانید فرم تعهد نویسندگان مقاله را از اینجا دریافت کنید.