دوره و شماره: دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 1-347 
بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی

صفحه 167-191

10.30512/kq.2021.14319.2741

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدحسین بیات