دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 7-400 
پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»

صفحه 45-62

10.30512/kq.2021.13316.2593

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ سید احمد موسوی؛ مهدی اسماعیل پور


نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار»

صفحه 265-283

10.30512/kq.2021.10457.2253

عباس حویدر؛ کمال صحرایی اردکانی؛ حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی