بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 7-34

علی محمّد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ حمیده سادات موسویان


حقوق فطری از دیدگاه قرآن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 7-39

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمود حائرى؛ فاطمه حیدری


تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 7-29

محمّدکاظم شاکر


پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 7-26

سیدمحمود طیّب حسینی


تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 7-34

خلیل پروینی؛ مرتضی زارع برمی


راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 7-30

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری


معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی


بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 7-24

محسن جهاندیده؛ محمّدتقی اسماعیل پور؛ سیّد محسن موسوی


حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 7-26

افلاطون صادقی


بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 7-32

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، مهر 1393، صفحه 7-30

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی؛ راضیه میرزائی قلم‌خانی


تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 7-26

سجاد محمدفام؛ جعفر نکونام؛ سید رضا مؤدب


پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 7-28

سید حیدر فرع شیرازی


پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 7-30

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی


تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 7-40

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی


تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 7-28

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 7-38

حجت اله حکم آبادی؛ غلامرضا ریسیان؛ عباس اسماعیلی‌زاده


نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 7-24

سید محسن خلیلی نژاد؛ جعفر نکونام


معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی


اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی