تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرّس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

شخصیّت یکی از مباحث مهم در حوزة انسان شناسی است که در داستان‌نویسی اهمیّتی بسیار دارد. قرآن کریم به تصویرپردازی شخصیّت‌ها اهمیّت ویژه‌ای داده است. بیان قرآن در توصیف شخصیّت‌ها، هنری و ادبی است؛ از این‌رو، در بسیاری از موارد از قصّه برای توصیف شخصیّت‌ها استفاده کرده است. سورة یوسف، یکی از مهمترین سوره‌های قرآن کریم از نظر تصویرپردازی شخصیّت‌هاست. یوسف(ع)، یعقوب(ع)، زلیخا، فرزندان یعقوب، عزیز مصر، کاروانیان، همراهان یوسف در زندان، زنان مجلس زلیخا و... در روند حرکتی قصّه و خلق تصاویر، نقش مهمی دارند.
پژوهش حاضر، بر آن است که قصّة یوسف را با تأکید بر شخصیّت‌پردازی، بررسی کند و کارکرد شخصیّت‌ها را از بُعد تصویری قرآن تحلیل کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شخصیّت‌های قصّة یوسف با مهارت در چهره‌های متعدّد به کار برده شده‌اند؛ به طوری که برای بیان مفاهیم عالی اخلاقی و دینی از ظرفیّت‌های وجودی هر یک از شخصیّت‌ها، نهایت استفاده شده است. در عین حال، خلق چهره‌های متفاوت و متعدّد از شخصیّت‌ها با تکیه بر طبیعت‌های انسانی بر جذابیّت داستان افزوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image Creation of characters in Joseph Chapter of holy Quran

نویسندگان [English]

  • Khalil Parvini 1
  • Morteza Zare Beromi 2
1 Arabic Language and Literature Associate Professor, TarbiatModarres University
2 MA student, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Personality is one of the important issues in the field of anthropology which is also of high significance in writing fictions. The Holy Quran has also been devoted largely to the discussion of personality attributes. Quran's diction in describing personalities is so much artistic and literary; that is why in many cases stories have been used to describe different characters. "Joseph Chapter" is one of the most important chapters of Quran with respect to literary and artistic visualization. Characters in the story such as Joseph, Zoleykha, Jacob, Jacob's sons, the King of Egypt, Josef's inmates' companions, women in Zoleykha's feast, etc. in the course of story and the images have an important role.
This research tries to examine the Joseph chapter, with emphasis on characterizing and analyzing it in the Quranic context. Results show that characters in this chapter have been used in different images; so that for the expression of high ethical and religious notions Quran uses the ultimate potentiality of every character. This is so while image creation of different figures and characters along with considering human natures have developed the attractions of this fiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joseph chapter
  • Character
  • Image creation
  • human natures