دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30512/kq.2021.16770.3106

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی


معناشناسی ذکر «لازائده» در مضارع منصوب به «أن» در آیات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19752.3627

کبری خسروی؛ علی نظری؛ عباد محمدیان


مفهوم شناسی واژه «رشد» از منظر صحیفه سجادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19873.3647

اقدس مهدی دخت؛ شهربانو مهینی؛ سید حمید شمع ریزی؛ محمود کمالی زارچ


مقابله با بدعت‌گذاران و تردید‌افکنان در امور دینی (مطالعه موردی صحیحۀ ابن سرحان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19937.3656

حسن رضایی هفتادر؛ محمد میرخانی؛ فاطمه کمالی


بازشناسی هویت رجالی و میراث حدیثی احمد بن حسن قطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19488.3590

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


شروط اخلاقی و الزامات حقوقی بازتوزیع ‌ثروت در جامعه ازدیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19426.3579

حسین ناگهی سرچقایی؛ حمید آریان


بررسی دلالی و سندی روایت «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» و مقایسه محتوایی آن با آیه نبأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.30512/kq.2023.19767.3628

رضوانه دستجانی فراهانی؛ حمیدرضا بصیری؛ فرزاد دهقانی


مفهوم سازی تأثیر سوگند در نظام هدایت بر مبنای مقوله قدرتی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.30512/kq.2023.20107.3707

داود ابراهیم پور؛ ماجد نجاریان؛ مهدی حبیب الهی


اصحاب کهف؛ روایتی مسیحی یا قصه ای قرآنی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.30512/kq.2023.19533.3595

محمدصادق حیدری؛ محمد شریفی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


اعتبار سنجی و تحلیل پزشکی روایت «اصل خراب البدن ترک العشاء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.30512/kq.2023.20253.3698

سید علی دلبری؛ مهدی یوسفی؛ سید مهدی موسوی؛ البرز محقق گرفمی


ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تسبیح» و تبیین ارتباط آن با ماده «سبح»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.30512/kq.2022.18899.3495

محمد حسین اخوان طبسی؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی