تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه علوم قرآن و حدیث از دانشگاه قم

چکیده

چکیده
قرآن کریم در مورد هیچ قومی به اندازة یهود و پیامبران آنها سخن نگفته است. در قرآن، هم شاهد نقد این قوم و اعتقادات و اعمال گذشته‌شان و هم گواه برخورد پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود جزیرة ‌العرب هستیم. برخی خاورشناسان، اوّلاً، قرآن را دارای بینش ناکافی از آیین یهود و تاریخ آن دانسته‌اند، و ثانیاً، از برخوردهای قرآن با یهودیان اشکال گرفته و آن را به دور از عدل و انصاف قلمداد کرده‌اند. این مقاله در صدد است تا با ارائة تصویری روشن از تاریخ یهود از آغاز تا زمان اسلام و نیز سیر تاریخی عملکرد یهودیان در عصر نزول، خواننده را در مورد دیدگاه‌های قرآن و عملکرد پیامبر (ص) و مسلمانان به داوری فراخواند. در بخش نخست، دیدگاه‌های قرآن در مورد تاریخچه و ویژگی‌های یهود آمده که با شواهدی از کتاب مقدّس مورد تأیید قرار می‌گیرد و نقد قرآن را نقدی منصفانه نشان می‌دهد. در بخش دوّم، پا به پای وحی، مواجهة یهود و مسلمین را دنبال کرده‌ و نشان داده‌ایم که برخوردهای پیامبر (ص) و مسلمانان با یهود نه از سر کینه‌توزی، بلکه کاملاً متناسب با نوع عملکرد یهودیان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical Image of the Jewish Based on Holy Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Kazem shaker
Professor at Qom University
چکیده [English]

Remarks on Jewish people and the prophets of them in Quran are not comparable to other ones. Indeed the Quran has talked about them the most. We see that the Quran criticizes Jewish people and their beliefs and deeds and we also find that Prophet Mohammad (PBUH) and early Muslims had conflicts with Jewish group of Arabian Peninsula. Some of the Easterners believed that the views of Holy Quran about Jewish people and their history was imperfect and non-comprehensive and that the kind of reception and confluence of Holy Quran with the Jewish was unacceptable and far away from  the way of equity and impartiality. This paper tries to give a clear image of  Jewish history from their inception to the early Islam and also of historical course of Jewish function and operation at revelation time , so that the reader could judge impartially about the views of Holy Quran and the treatment of Prophet Mohammad and the Muslims with Jewish people. In the first part the author details the history and the features of Jewish taken from Holy Quran and comparing it with some parts of the Bible concludes that Quran in criticizing the Jewish was not out of equity and justice. Then in the next part the author follows the encounter between Muslims and Jewish and shows that their interaction with Jewish people was not based on malice and hatred but their behavior was proper to the kind of the action of Jewish people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Israel
  • Hebrew people
  • followers of revealed religions
  • History of Judaism
  • Easterners