حقوق فطری از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه یزد

چکیده

 
در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیّت اجتماعی را شامل می‌گردد. از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق «خداوند تعالی» است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمی‌است و از همین جهت در قرآن کریم از دین اسلام به عنوان «دین فطری» یاد شده است. از این رو در این مقاله به اثبات این امر در شریعت اسلام به وی‍ژه با تأکید به نصوص قرآن کریم - به عنوان اوّلین و مهمترین منبع احکام اسلامی‌- پرداخته شده است. با عنایت به آیات متعدّد قرآن در خصوص اهمیّت حقوق فطری، با توجّه به نگاه ویژة قرآن به کرامت انسانی و اصل مساوات روشـن می‌شود که احکام و قوانین صادره در قرآن، مطابق با فطرت آدمی ‌است و لذا قرآن کریم، بهترین منبع برای شناخت و حفظ حقوق آدمی‌به ویژه حقوق فطری اوست.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural rights in Quran

نویسندگان [English]

  • Beman Ali Dehqan Mongabadi 1
  • Mahmood Haeri 2
  • Fatimah Haidari 3
1 Associate Professor of State University of Yazd
2 Assistant Professor of State University of Yazd
3 M.A of Fiqh and Islamic Law
چکیده [English]

Due to the way of creation God has made (Fitrah), there are rights in the nature of all human beings which are undeniable and unchangeable and at all the times, human beings altogether and apart from their color of skin, their wealth and their prestige enjoy these rights. In Islam, Fitrah has been made by Almighty God and all the laws of Islam are in accordance to this kind of creation (Fitrah) and it is due to this fact that in the Holy Quran religion Islam has been mentioned as a natural religion (fitri religion). In the essay the authors, based on the texts of Holy Quran as the first and most important source of Islamic Laws, try to argue for the fact that laws and instructions issued by Quran are in accordance with Fitrah. Hence the holy Quran is esteemed as the best source for knowing and observing of human right especially natural laws.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural laws
  • Quran
  • Islam
  • honor of human being
  • human right