دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 1-403 
ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار

صفحه 125-142

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی‌شال


رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی

صفحه 143-170

سیدمحمدعلی علوی؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور


تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری