دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 7-186 
راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم

صفحه 7-30

عباس مصلایی پوریزدی؛ سید محمدحسین موسوی زاده؛ ابوالفضل حاجی حیدری


«صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد»

صفحه 53-70

امیر جودوی؛ محمدحسین برومند؛ اکرم صالحی


جایگاه حدیث در علم اصول

صفحه 167-186

عباس کلانتری خلیل آبادی