دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1390 
حقوق فطری از دیدگاه قرآن

صفحه 7-39

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمود حائرى؛ فاطمه حیدری


رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن

صفحه 65-94

مجید ملّایوسفی؛ زهرا اَردَمِه