نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، گروه علوم قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرّس، گروه علوم قرآن و حدیث

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت مدرّس

چکیده

برخی از خاورشناسان در آثار خود، به طور گسترده، شبهة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس را مطرح کرده‌اند تا از این طریق، الهی بودن قرآن را مخدوش کنند و آن را ساختة دست حضرت محمّد (ص) جلوه دهند. شبهات آنها در این باره بر پیش‌فرض‌هایی استوار است که اگر نادرستی آنها نمایان شود، ادّعاهای آنها نیز مردود می‌شود. در این مقاله، ابتدا به چگونگی شکل‌گیری و سیر تطوّر این شبهه اشاره می‌شود و نمونه‌هایی از ادّعاهای خاورشناسان دربارة تأثّر قرآن از کتاب مقدّس بیان می‌گردد. سپس، پیش‌فرض‌های خاورشناسان در طرح شبهاتشان بررسی و نقد می‌شود. هم‌چنین، به برخی تفاوت‌های قرآن و کتاب مقدّس در مسائل عقیدتی و تاریخی که حاکی از عدم تأثّر قرآن از کتاب مقدّس است، اشاره می‌گردد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critisizing and studying the views of Orientalists concerning the influence of Holy Quran from the Bible, the Old and New

نویسندگان [English]

  • Majid Maaref 1
  • Nosrat Nilsaz 2
  • Hasan Zarnooshe Farahani 3
1 Professor at Terhan University, Iran.
2 Assistant professor at Tarbiat Modarres University, Iran.
3 M.A at Tarbiat Modarres University, Iran.
چکیده [English]

Some of the Orientalists have widely proposed in their works the doubt of Quran’s influence by the Bible in order to distort the divineness of  Holy Quran and introduce it as a made of the prophet Mohammad (Pbuh). Their doubts are mainly on some baseless presumptions, and if the wrongness of these presumptions is proved, then their claims would be naturally denied. In present paper First we explore the way of formation and evolution of this doubt, and some instances of claims of Orientalists in this regard are put forward. Then their main presumptions are criticised. Finally, some differences of the Holy Quran and the Bible in doctrinal and historical issues, confirming the fact that Quran has not been influenced by the Bible, are pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • The Bible
  • Orientalists
  • presumptions
  • Quran’s sources