دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 7-202