تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن از دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش، مروری است بر ارتباط سیاق و اسباب نزول؛ ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی از این دو قرینه منجر می‌شود. این نوشتار، به بررسی موقعیت سیاق و اسباب نزول و رابطة این دو در تفسیر آیة احصار می‌پردازد.
 در تعارض سیاق و اسباب نزول آیه، گاه سیاق منجر به تردید در سبب نزول منقول برای آیه می‌شود و گاه سبب نزول، باعث تردید در برقراری سیاق در آیه می‌گردد. در آیة احصار، از زاویه‌ای که ما به آیه نگریسته‌ایم، در سه مقطع، گمان تعارض این دو قرینه وجود داشت که در این موارد، به دلایلی که در متن مورد بحث قرار گرفته است، جانب اسباب نزول ترجیح داده می‌شود. بدیهی است که پیش‌فرض این گفتار آن است که هر کدام از این دو قرینه، به تنهایی حجّت هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrast between context and Asbab al-Nuzul in interpreting the verse of Ehsar of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Morteza Iravani Najafi 1
  • Elahe Shahpasand 2
1 Associate professor at Theology Faculty of Ferdousi University of Mashad.
2 Student of PhD of Quranic sciences and Quran of Ferdousi University of Mashad.
چکیده [English]

This paper is a review of the relation of Context and the reason of revealed verses of Quran (asbab Nuzul); a contrast relation that sometimes leads to the doubt in one of these two evidences. It particularly studies the status of context and asbab Nuzul and the relation of these two in interpreting the verse of Ehsar. Anyhow the authors believe that this issue will be open for further discussions.
When the context of a verse and its Asbab Nuzul are conflicting, in some of the cases one causes the other to be vague. This matter can be found also in the verse of Ehsar. But as we have shown in the verse in question the side of Asbab Nuzul is of priority. Needless to say that in this paper we have supposed that both of these two evidences- i.e. Context of the verses and the reason of it's being revealed- are of authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asbab Nuzul
  • Context
  • pilgrimage (Hajj)
  • “ Ehsar”
  • Verses of the jurisprudential laws
  • the contrast between the evidences