دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 7-196