معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة الهیّات، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموختة دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

چکیده

چکیده
 تبیین حوزة معنایی واژگان تک کاربرد، در قرآن کریم امری است که در گرو شناخت معنای دقیق واژه است. در معناشناسی واژگان تک کاربرد، نخست، ریشه شناسی واژة مورد نظر و سپس، تبیین روابط مفهومی این واژه با دیگر واژگانِ مرتبط و در نهایت تبیین جایگاه واژة مورد نظر در مفاهیم مرتبط با آن، ارزیابی می­گردد.
در این نوشتار، به ریشه شناسی، تطوّر معنایی، روابط مفهومی و در نهایت به معناشناسی واژة «امشاج» در قرآن کریم پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of the Word "amshaj", A Word that Has Been Used in Quran Just One Time

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ali Rezayee Kermani 1
  • Bibi Zaynab Hoseini 2
1 Assistant professor at Ferdousi University of Mashad, Faculty of Theology
2 PhD Student of Quranic sciences and Hadith at Ferdousi University of Mashad
چکیده [English]

Explaining the meaning of the words that have been used just one time in Quran is a task that is related to knowing the exact meaning of the word in question. In semantics of these words, what should be considered first is to know the source of the word (Morphophonemics) and then to explain the conceptual relations the word has with other respective words and finally it is important to clarify the status of the word among the respective notions.
In the essay Morphophonemic of the word "Amshaj", changes in the meaning of the word, its conceptual relations and at last the semantics of the word are studied in the Quran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amshaj
  • Morphophonemic
  • semantic changes
  • conceptual relations
  • semantics