فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مباحث مطرح در علم رجال، مسئلۀ «تمییز مشترکات» است که بر اساس آن، میان دو یا چند شخصیّت رجالی خلط صورت گرفته و آنها را یک شخص پنداشته‌اند. از مصادیق این مسئله، فضل بن شاذان نیشابوری امامی است که بسیاری از بزرگان میان او و فضل بن شاذان رازی عامّی تمییز قائل نشده‌اند. این پژوهش بر آن است که پس از معرفی اجمالی فضل نیشابوری و شناساندن مقام والا و جایگاه علمی او، مسئلة تمییز مشترکات را در مورد وی بررسی کرده و با ریشه‌‌یابی علّت اصلی اشتباه و خلط بین این دو نفر، به لغزش محقّقانی در این عرصه اشاره نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance on "Fazl-ibn-Shazan-al-nishaburi" with Emphasize on "Tamiz-e-Moshtarakat" (Distinction of the Similar Words)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hasan Rostami 1
  • Zakieh Zare 2
1 Assistant Professor at Ferdousi University of Mashad, Faculty of Theology
2 M.A Student of sciences of Quran and Hadithat Ferdousi University of Mashad
چکیده [English]

One of the issues of the Rejal science (science of biography of men who have transmitted Hadith) is the subject of "tamiz-e- moshtarakat" which means to be in doubt about two or more of men (transmitters) who have had the same name and to think that they have been all one person. A name that in fact refers to two persons but many of the great thinkers could not understand it and thought that the name refers only to one person, is the name of Fazl ibn Shazan al-nishaburi. While there is a similarity in name but there were in reality two persons one of them was from Nishabur and the other was from Ray and the former was Shiite while the later was Sunni. In the present essay we after having a glance on Fazl nishaburi and making known his personality and his status in knowledge try to discuss the problem of Tamize Moshtarakat about him and debating the main cause of the mistakes of those researchers who made mistake on Fazl ibn Shazan, do our best to mention some of these researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rijal
  • Tamize Moshtarakat
  • Fazl ibn Shazan
  • nishaburi
  • Razi