تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

نزول قرآن کریم، تأثیرهای فراوانی بر جامعه بشری و به ویژه بر مناطق عربی از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... بر جای گذاشت. یکی از آن‌ها، تأثیر قرآن بر زبان عربی است. در این مقاله، پنج مورد از تأثیرهای قرآن بر زبان عربی مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارت است از:
- تنسیق زبان عربی و اتّحاد لهجه‌های مختلف آن با ترویج و تسلیط لهجة قبیلة قریش و در انزوا قرار دادن لهجه‌های قبایل دیگر.
- طرح مباحث جدید اجتماعی، نظامی، سیاسی و… و به تبع آن پیدایش معانی جدید برای واژه‌ها.
- پیدایش جمله‌ها و عبارت‌های جدید.
- بقای زبان عربی و حفظ آن از نابودی و گسترش آن.
- تدوین منابع فراوان در زمینه زبان شناسی عربی، اعم از صرف، نحو، لغت، بلاغت و غیره.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Quran on Arabic Language

نویسنده [English]

  • Ali Mohamad Mirjalili Mirjalili
Assistant Professor of State University of Yazd.
چکیده [English]

 
 The revelation of the holy Quran at the beginning of Islam (13 B.H. to 11 A.H.) had effects on the human society as a whole and especially on the Arabic regions in cultural, social, political and military aspects. Among these affects the affect of Quran on Arabic language can be named. In this essay, Five categories of the affects of the Quran on Arabic language are discussed including: Giving superiority to Quraish dialect and weakening the other ones, introducing new social, military, political subjects and soon causing the use of some new meanings for the words as a result, permanence of Arabic language and its improvement and finally, the appearance of many scientific sources in different fields of linguistics such as etymology, syntax, vocabulary as well as rhetoric's.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Impact
  • Arabic Language
  • Vocabulary
  • the Arab