قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی و عضو کمیته تحقیقات طب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دبیر کمیته تحقیقات طب اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

3 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

سلامت، در فرهنگ متعالی اسلام، به عنوان یک ارزش مطرح شده و شفابخشی قرآن و راهکارهایی که برای مقابله با فشارهای روحی و تأمین بهداشت روانی انسان بیان کرده، مورد توجّه بسیاری از پژوهشگران بهداشت روانی قرار گرفته است.از این رو، این پژوهش با هدف استخراج آیاتی که در زمینه عرضة راهکارهای معنوی، جهت تأمین بهداشت روانی انسانها در قرآن وجود دارد، انجام گردید. راهکارهای معنوی استخراج شده از آیات قرآن، در چهار محور قابل دسته‌بندی هستند که عبارتند از:
1.‌ راهکارهای معرفتی(وحدت شخصیّت انسان، نقش ایمان، ممنوعیّت یأس و نااُمیدی، هدفمندی و معناداری زندگی، اصل قضا و قدر و تصادفی نبودن رویدادها، اعتقاد به معاد، نگاه مثبت به مرگ و توکّل)؛ 2.‌ راهکارهای رفتاری)ارتباط با منبع قدرت معنوی، قوانین بازدارنده و قوانین کنترل کننده شهوت)؛ 3.‌ راهکارهای اجتماعی(حمایت اقتصادی از اقشار آسیب پذیر، حمایت از یتیمان، حمایت اقتصادی و روانی از بیماران روانی و عقب ماندگان ذهنی و حُسن ظن به مردم)؛  4. راهکارهای عاطفی(محبّت به والدین، صله رحم، سفارش به صبر و توبه).

کلیدواژه‌ها