جستاری در ماهیّت باطن قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

برخورداری قرآن از مراتب متعدّدِ معنای ظاهری و باطنی، از مبانی پذیرفته شده و تأثیرگذار در تفسیر و تأویل قرآن است. امّا رازگشایی از ماهیّت باطن و حلّ این معما که باطن کدام سنخ از معناست، می‌تواند گامی اثربخش در فرایندِ معنی شناسی قرآن کریم باشد. بررسی معنا و حقیقت باطن قرآن و ارزیابی این جنبه که آیا باطن، مدلول لفظی است یا سنخی از معنای غیر لفظی؟ یا آن که اساساً، باطن را مراتب و لایه‌هایی است که برخی مراتب آن، از سنخ مدلول لفظی و مراتب دیگر آن، هویّت غیر لفظی باشد. علاوه بر این، تأمّل در این موضوع که معانی باطنی، مقصود گوینده است یا رهیافتی است که خواننده در پرتو نگریستن به قرآن بدان دست می‌یابد و همچنین بررسی امکان فهم همگانی معانی باطنی قرآن و حدود و شرایط آن از جمله مباحثی است که در این پژوهش به آنها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Nature of Interior (Batin) of Quran

نویسنده [English]

  • Muhammad Baqer Saeedi Roushan
Associate professor at Hawze and University Center.
چکیده [English]

The fact that Quran has different layers of exterior and interior meaning is a basic fact in interpretation of Quran. But that from interior meaning of Quran what should be meant is an important step in semantic of the Quran. There are several questions which are of importance here: what is the real meaning of Batin of Quran and to ascertain that whether Batin is the mere implication of the word of it is a type of non literal meaning i.e. a conceptual one. Furthermore there is the question that whether the Batin is what the creator of the text have intended in the past (when he created the text) or it is a kind of attitude which the one who read the text of the Quran will catch it. There is also the question that whether the Batin can be understood by all those who read Quran. In the present essay we will discuss these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Batin of Quran
  • Exterior aspect of Quran
  • Meaning of the Quran
  • Literal meaning
  • Corresponding implication