دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، مهر 1401 
تطور تفسیری واژه «قریب» با تأکید بر آیه 186 سوره بق

صفحه 67-87

10.30512/kq.2021.16532.3065

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم

صفحه 89-109

10.30512/kq.2021.17108.3174

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه


خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص)

صفحه 259-260

10.30512/kq.2021.16322.3039

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی