بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌ ‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث از دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه علوم قرآن وحدیث از دانشگاه ایلام

چکیده

این مقاله به بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه سیّد محمود آلوسی، صاحب تفسیر روح المعانی، دربارةآیة تطهیر می‌پردازد. ایشان از یک سو، نظر مفسّران شیعه و بسیاری از مفسّران اهل سنّت را مبنی بر دلالت آیه تطهیر برعصمت آل عبارد کرده و حتّی نزول این آیه در مورد ایشان را نمی‌پذیرد. از سوی دیگر، دایرة مصادیق«اهل البیت» رافراتر وعام‌تر از اصحاب کساء در نظر گرفته و افراد دیگری از قبیل همسران پیامبر(ص) راداخل در این حکم می‌داند. به اعتقاد آلوسی، اصحاب کساء، نه یگانه مخاطب و مصداق اهل البیت، بلکه ایشان مخاطبی از مخاطبان و مصداقی از مصادیق آن به حساب می‌آیند. این پژوهش، بر آن است که بااتّکا به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) و با استناد به نظر اندیشمندان شیعه و اهل سنّت، نظر این مفسّر را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and Criticizing the Views of Aloosi in Tathir Verse of Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Hasanvandi 1
  • Mahdi Akbarnejad 2
1 MA. student of Quranic sciences and Hadith at Ilam university
2 Assistant professor at Ilam university
چکیده [English]

This paper reviews, analyzes and criticizes the views of seyyed Mahmoud Aloosi – the author of the exegesis Rooh al-maani- on Tathir verse of Holy Quran. Aloosi opposes many Shiite and sunni commentators in the interpreting the verse Tathir and denies that the verse was revealed for five persons named Kasa group (those five persons under the cloak while the verse Tathir was revealed by the angel Gabriel). He also believes that the verse embraces more than the five and it includes some of the wives of the Prophet. This essay based on the verses of the Holy Quran and some narratives of the descendants of the prophet (Ahle bait) and while considering the views of both Shiite and Sunni thinkers criticizes the views of Aloosi.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The verse of Tathir (Purification verse)
  • exegesis
  • Aloosi
  • Family of the prophet (Ahle bait)
  • inerrancy