دوره و شماره: دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 1-335 
معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی


ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین

صفحه 69-87

10.30512/kq.2021.12340.2468

سید محمد علی میربلوکی؛ حسین ابویی؛ محمدحسین برومند؛ جواد پورروستائی اردکانی


واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

صفحه 145-164

10.30512/kq.2021.11762.2395

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی


تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر»

صفحه 261-279

10.30512/kq.2021.12788.2518

معصومه طاهریان قادی؛ سید محسن موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ مهدی تقی زاده طبری


وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی

صفحه 319-335

10.30512/kq.2021.12869.2526

مصطفی عباسی مقدم؛ قاسم بستانی؛ پرویز رستگار جزی؛ نصره باجی