دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، مهر 1392، صفحه 1-222 
تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

صفحه 89-115

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه


جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

صفحه 139-162

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدرضا بابایی دره