دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 1-357 
رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن

صفحه 199-222

محمود حایری؛ سید احمد میرخلیلی؛ محمد صحرایی اردکانی


اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه

صفحه 273-290

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ محمد حسین قنبری گل


روش آیت الله خویی در توحید مختلفات

صفحه 291-310

فتحیه فتاحی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی