دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 1-205 (ویزه علوم قرآن و حدیث) 
بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

صفحه 7-24

محسن جهاندیده؛ محمّدتقی اسماعیل پور؛ سیّد محسن موسوی


آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن

صفحه 73-92

احمد زارع زردینی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ نعمت الله به رقم


بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

صفحه 93-116

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی


نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات

صفحه 117-138

طاهره فائق؛ سیّد علیرضا حسینی؛ سیّد محمّد حسین میر صادقی


ضوابط عرضه روایات به قرآن کریم

صفحه 163-180

محمّدکاظم رحمان ستایش؛ حامد جوکار