دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 7-210 
معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی


پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی

صفحه 171-194

الهه شاه‌پسند؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ صاحبعلی اکبری؛ سهیلا پیروزفر


اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

صفحه 195-210

محمّدحسن شاطری احمدآبادی؛ محمّدحسن رستمی