نویسنده = نصرت نیل ساز
تحلیل کمّی و کیفی اختلاف صحابه در قرائت قرآن در زمان ‌پیامبر خدا علیه و آله السلام

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 91-110

10.30512/kq.2022.17678.3283

هادی غلامرضائی؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز؛ محمود کریمی


خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص)

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 259-260

10.30512/kq.2021.16322.3039

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


اصول تفسیری مستفاد از روایاتِ قرآنی اهل بیت (علیهم السلام) در اصول کافی

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 195-215

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نایینی؛ مهدیه عقیقی


ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 11، مهر 1393، صفحه 7-30

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی؛ راضیه میرزائی قلم‌خانی


نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی