دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30512/kq.2021.16770.3106

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی


بررسی تفاوت کاربرد مُلک برای خدا و انسان براساس روابط هم‌نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.30512/kq.2022.18632.3455

ربابه عزیزی؛ زهره اخوان مقدم


تحلیل دیدگاه مفسران غرب جهان اسلام (ابن‌عربی، ابن‌عطیه، قرطبی ، ابن‌عاشور) در مساله خلقت زن از مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30512/kq.2022.18255.3386

مهناز قدرتی قره قشلاقی؛ حسن رضایی هفتادر؛ مهدی مهریزی


مقایسه‌ علل طبیعی زلزله در روایات اسلامی و فرهنگ‌های پیشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.30512/kq.2022.18167.3372

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


مطالعه شواهد لفظی در بخش‌بندی موضوعی سوره‌ مائده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19742.3623

محمد تیموری؛ محمد رضا آرام؛ سید محمد رضوی


معناشناسی ذکر «لازائده» در مضارع منصوب به «أن» در آیات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19752.3627

کبری خسروی؛ علی نظری؛ عباد محمدیان


مفهوم شناسی واژه «رشد» از منظر صحیفه سجادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19873.3647

اقدس مهدی دخت؛ شهربانو مهینی؛ سید حمید شمع ریزی؛ محمود کمالی زارچ


مقابله با بدعت‌گذاران و تردید‌افکنان در امور دینی (مطالعه موردی صحیحۀ ابن سرحان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19937.3656

حسن رضایی هفتادر؛ محمد میرخانی؛ فاطمه کمالی


جایگاه و گستره عملکرد تبادر در تفسیر واژگان قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19074.3522

اباذر کافی موسوی


بازشناسی هویت رجالی و میراث حدیثی احمد بن حسن قطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19488.3590

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


شروط اخلاقی و الزامات حقوقی بازتوزیع ‌ثروت در جامعه ازدیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19426.3579

حسین ناگهی سرچقایی؛ حمید آریان


بررسی دلالی و سندی روایت «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» و مقایسه محتوایی آن با آیه نبأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.30512/kq.2023.19767.3628

رضوانه دستجانی فراهانی؛ حمیدرضا بصیری؛ فرزاد دهقانی