موضوعات = زبان شناسی معناشناسی
معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 7-23

10.30512/kq.2021.16459.3054

سید محمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد


مؤلفه‌های معنایی واژه "سعی" در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 47-66

10.30512/kq.2021.16175.3015

زهرا گلدانی؛ علی احمد ناصح


حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 213-232

10.30512/kq.2021.15819.2963

امیر احمد عظیمی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مریم جلیلیان


گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 85-104

10.30512/kq.2021.15186.2869

اعظم سادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی


سبک‌شناسی آوایی عبارات قصار نهج‌البلاغه

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 329-347

10.30512/kq.2021.14906.2830

نعیم عموری؛ عباس رومیانی