آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2325
تعداد پذیرش 143
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1968
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1145

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 269
تعداد مشاهده مقاله 311792
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185710
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 167 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 408 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 250 روز
درصد پذیرش 6 %