آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2457
تعداد پذیرش 153
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2079
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1228

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 321213
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 193320
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 404 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 296 روز
درصد پذیرش 6 %