سردبیر


دکتر علی محمد میرجلیلی استاد دانشگاه میبد

علوم قرآن و حدیث

 • almirjalilimeybod.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر عباس کلانتری خلیل آباد سرپرست دانشگاه یزد/ دانشیار دانشگاه یزد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • abkalantariyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی ایروانی نجفی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

 • iravanyum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی اکبرنژاد استاد دانشگاه ایلام

علوم قرآن و حدیث

 • m_akbarnezhaadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمّدتقی دیاری بیدگلی استاد دانشگاه قم

علوم قرآن و حدیث

 • mt_diariyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیّدعلی اکبر ربیع نتاج استاد دانشگاه مازندران

 • sm.rabinatajgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد زارع زردینی دانشیار دانشگاه میبد

 • zarezardinimeybod.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمّدباقر سعیدی روشن دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه

علوم قرآن و حدیث

 • mbsaeidigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس کلانتری خلیل آباد ریاست دانشگاه میبد| دانشیار دانشگاه میبد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • abkalantarimeybod.ac.ir
 • 035-32357505

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم فائز استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات عرب

 • ghfaezut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهراب مروتی استاد دانشگاه ایلام

علوم قرآن و حدیث

 • sohrab_morovatiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس مصلّائی‌پور یزدی دانشیار دانشگاه امام صادق‌ (ع)

علوم قرآن و حدیث

 • amusallaigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمّد میرجلیلی استاد دانشگاه میبد

علوم قرآن و حدیث

 • alalmirjalilimeybod.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی میرحسینی دانشیار دانشگاه میبد

 • mirhoseinimeybod.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر احمد زارع زردینی دانشیار دانشگاه میبد

 • zarezardinimeybod.ac.ir