موضوعات = تفسیر و روایات تفسیری
الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30512/kq.2022.17338.3216

مرضیه حسنی کبوترخانی؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ حسین هاشم نژاد؛ جعفر گل محمدی


تقدم انذار بر تبشیر در بیان قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1402

10.30512/kq.2022.17851.3308

مهدی اسماعیل پور؛ محمد حسین فهیم نیا


تطور تفسیری واژه «قریب» با تأکید بر آیه 186 سوره بق

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 67-87

10.30512/kq.2021.16532.3065

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


روش شناسی نقد تاریخی روایات اسباب نزول

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 195-214

10.30512/kq.2022.16734.3104

نجمه حیدری؛ محمد تقی دیاری بیدگلی


امتیازات و آسیب های تفسیر علمی از دیدگاه آیت الله معرفت

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 215-236

10.30512/kq.2021.16911.3133

ماجده امانی؛ حیدرعلی رستمی؛ حسین شریف عسگری


بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 133-149

10.30512/kq.2021.15710.2944

رحمان عشریه؛ سید محمد حسینی پور


تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 193-210

10.30512/kq.2020.8451.2013

ابوالفضل حاجی حیدری ورنوسفادرانی؛ کاووس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ ابوالفضل شکوری