نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

قرآن مجید در بیان قصص خود اهداف مقدسی داشته است، لذا در نقل آنها بر بخش‌های مرتبط با اهداف تربیتی اکتفا نموده است، اما متأسفانه گاه مفسران با استناد به برخی روایات نقل شده در کتب پیشینیان، به شرح ابعاد پنهان داستان‌های قرآن پرداخته‌اند، بدون اینکه پیرامون صحت این روایات تفحصی کرده و یا توجه داشته باشند آنچه در قرآن درباره قصص نیامده، خارج از اهداف گزارش این داستان‌هاست. این رویکرد در تبیین چرایی ابتلاء یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) نیز انعکاس یافته و برخی مفسران امتناع یعقوب (ع) از اطعام فقیر و شکایت آن شخص به پیشگاه خداوند را سبب این فراق برشمرده‌اند. پژوهش حاضر با تتبع در منابع متقدم شیعه منشأ این برداشت را، تنها دو روایت یافته و با ارزیابی آنها بر این نکته متفطن شده که یکی از این دو روایت از لحاظ سندی ضعیف است و روایت دیگر هرچند از سند صحیح برخوردار است، اما بخش‌های مختلف آن با قرائن گوناگون نقض می‌گردد و در نتیجه نمی‌توان بر هیچ‌کدام از آنها تکیه کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique and review of interpretive narrations due to the affliction of Prophet Yaqub (AS) with the separation of Yusuf (AS)

نویسندگان [English]

  • Davod Esmaeili 1
  • Vajiheh Mohammadi 2

1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan

2 Master of Quranic and Hadith Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

The Holy Qur'an has had sacred purposes in telling its stories, so in quoting them, it has limited itself to the sections related to educational purposes, but unfortunately, sometimes the commentators, citing some narrations quoted in the books of the ancients, have explained the hidden dimensions of the Qur'anic stories, without investigating the authenticity of these narrations or note that what is not mentioned in the Qur'an about stories is beyond the scope of these stories. This approach is also reflected in explaining why Ya'qub (AS) suffered from the separation of Yusuf (AS) and some commentators have considered the refusal of Ya'qub (AS) to feed the poor and his complaint to God as the reason for this separation. The present study, studying the early Shiite sources, found the origin of this interpretation in only two narrations, and by evaluating them, it became clear that one of these two narrations is weak in terms of document and the other narration in spite of having a correct document, its different sections are violated by various evidences. As a result, none of them can be relied on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • interpretation
  • Ya'qub (AS)
  • Yusuf (AS)
  • Shiite narrations
  • critique of narrations