نویسنده = کمال صحرائی اردکانی
سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 235-258

کمال صحرائی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علی اکبر حاضری جیقه


اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء»

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 217-242

علی محمد میرجلیلی؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر عروجی