نویسنده = عبدالهادی فقهی زاده
مخاطب شیخ طوسی در تفسیر التبیان و هدف از نگارش آن

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 251-268

10.30512/kq.2021.14371.2753

عبدالهادی فقهی زاده؛ شادی نفیسی؛ سینا اسمعیل زاده


ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 243-264

عبدالهادی فقهی زاده؛ مجید بشیری