نویسنده = مجید معارف
معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی


تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری


نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی