دوره و شماره: دوره 8، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-403 
4. جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم

صفحه 95-123

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


5. ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار

صفحه 125-142

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی‌شال


6. رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی

صفحه 143-170

سیدمحمدعلی علوی؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور


7. نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی

صفحه 171-187

شهربانو خویشوند؛ پرویز آزادی


9. تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم

صفحه 211-231

محمد باعزم؛ عباس مصلایی پور؛ نجمه کاظمی


13. تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری

صفحه 299-337

توحید پاشائی آقابابا؛ نهله غروی ناپینی؛ مجید معارف؛ ابوالفضل شکوری