کلیدواژه‌ها = تقیه
کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 237-258

10.30512/kq.2022.17538.3250

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 145-164

10.30512/kq.2021.11762.2395

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی