نویسنده = محمدرضا بابایی دره
واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 127-146

علی محمد میرجلیلی؛ محمدرضا بابایی دره


جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

دوره 3، شماره 9، مهر 1392، صفحه 139-162

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدرضا بابایی دره