واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری دانشکده اصول‌الدین تهران

چکیده

حوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان‌ها دارد بویژه آنکه به زندگی معنا می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند. بر همین اساس، هرچه باورهای آدمی مادی‌ و در نتیجه محدود باشد، هدف‌های منبعث از آن نیز متناهی و به همان میزان محصور می‌گردد و او را در تنگنای امور زمینی قرار می‌دهد. در مقابل، حوزه اعتقادات و باورها، نقش بسزایی در سرنوشت انسان‌ها دارد بویژه آنکه به زندگی معنا می‌بخشد و آن را هدفمند می‌کند. هرچه باورهای آدمی مادی‌ و در نتیجه محدود باشد، هدف‌های منبعث از آن نیز متناهی و به همان میزان محصور می‌گردد و او را در تنگنای امور زمینی قرار می‌دهد. در مقابل، اعتقاد به خداوند، عالم غیب و نیروهای فراطبیعی که وظیفه آنان یاری خداباوران و خدایاوران است، هدف مؤمنان را متعالی و بلندپایه می‌سازد تا بدانجا که جایگاه‌اش در موقعیتی فرازتر از ملائکه قرار می‌گیرد. در همین راستا، یکی از برترین آموزه‌های انبیای الهی اعتقاد به عالم غیب است که بخش مهم آن، باور به «جنود الهی» است. جنود الهی، نیروهای دیدنی و نادیدنی موجود در عالم هستی هستند که همه تحت فرمان خداوند قرار داشته و در مواقع لازم، حق‌گرایان را کمک می‌رسانند و با باطل‌گرایان به ستیز برمی‌خیزند.
این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ تحلیلی، می‌کوشد پیامدها و آثار تربیتی اعتقاد به جنود الهی را از دیدگاه قرآن و حدیث، بررسی نماید و پس ‌از آن، به بیان جهت‌گیری‌هایی بپردازد که انسان‌های معتقد به وجود لشکریان الهی از آن برخوردار هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstructing Educative Effects and Dimensions of Belief in Divine Soldiers in Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ali-mohammad Mīr-Jalīlī 1
  • Mohammad Reza Bābāyī darre 2
1 Associate professor in Quran and Hadith sciences, theology faculty of Meybod university.
2 [2]. Ph.D. student university of osool al-din faculty in Tehran (corresponding author).
چکیده [English]

Beliefs play an important role in human destiny, especially whom grant meaning to life and make it purposeful. The more human belief be material and as a result be limited, the more it’s purposes will be confined and limited and restrict him to earthly affairs. On the contrary, belief in God, unseen world, and supernatural forces who help believers, make believers’ purpose sublime and transcendental to the extent that their position goes beyond angels’ place. In this regard, one of the top teachings of divine prophets is belief in unseen world which belief in divine soldiers is its important part. Divine soldiers are visible and invisible forces exist in universe whom are under God’s command and in time of need, help truth-oriented and battle against false-oriented.
This essay by descriptive and analytic method attempts to survey educative outcomes and effects of belief in divine soldiers from the perspective of Quran and Hadith and afterwards, express orientations that believers in existence of divine soldiers enjoy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Narrations
  • Divine Soldiers
  • Educative Effects
  • Angels
 -‌ قرآن کریم؛ ترجمه مکارم شیرازی، ناصر، چ2، قم: دارالقرآن الکریم، 1373 ش.
1. آلوسی، سید محمود؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، 1415 ق.
2. ابن‌بابویه، محمد بن علی؛ علل الشرایع؛ قم: کتاب‌فروشی داودی، 1385 ش.
3. ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر والتنویر؛ بیروت: موسسة التاریخ، 1420 ق.
4. جفری، آرتور؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ ترجمه بدره‌ای، فریدون، تهران: انتشارات توس، 1374 ش.
5. حسینی شیرازی، سید محمد؛ تقریب القرآن الی الاذهان؛ بیروت: دارالعلوم، 1424 ق.
6. حویزی، عبد علی بن جمعه‏؛ تفسیر نور الثقلین؛ به کوشش: سیدهاشم رسولى‌محلاتی، چ4‏‏، قم: اسماعیلیان‏، 1415 ق.‏
7. دهقان منگابادی، بمانعلی، بابایی دره، محمدرضا؛ «جنود السماوات و الارض از منظر آیات و روایات»؛ دوفصلنامه کتاب قیم، شماره 9، پاییز و زمستان 1392.
8. راغب اصفهانی، حسین بن احمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ دمشق و بیروت: دارا لعلم‏ و الدار الشامیة، 1412 ق.
9. رضی؛ نهج البلاغه؛ به کوشش: صبحی صالح، قم: نشر هجرت، 1414 ق.
10. سیوطی، جلال‌الدین؛ الدر المنثور؛ قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1404 ق.
11. صابونی، محمدعلی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ق.
12. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چ5، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ش.
13. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع‌البیان؛ تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1372 ش.
14. عیاشی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی؛ تهران: المطعبة العلمیة، 1380 ش.
15. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط؛ بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1413 ق.
16. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ بیروت: دارالمکتب، 1983 م.
17. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ چ3، قم: دارالکتاب، 1363 ش.
18. قمی‌ مشهدی، محمد‌؛ تفسیر کنزالدقائق وبحرالغرائب؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388 ش.
19. کریستین سن، آرتور؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمه رشید یاسمی، تهران: چاپخانه مهارت، 1385 ش.
20. کلینی، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ قم: دارالحدیث، 1429 ق.
21. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1403 ق.
22. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ چ5، تهران: انتشارات صدرا، 1375 ش.
23. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374 ش.
24. نجفی سبزواری، محمد بن حبیب؛ الجدید فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1406 ق.