مفهوم سازی تأثیر سوگند در نظام هدایت بر مبنای مقوله قدرتی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه زبان های خارجی و مطالعات بین فرهنگی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام ،اصفهان ، ایران

10.30512/kq.2023.20107.3707

چکیده

مفهوم قسم و سوگند در قرآن کریم از مسائل مهمّی است که باید با استفاده از دانش معناشناسی شناختی مورد بحث قرار گیرد. در این تحقیق از نظریه استعاره مفهومی و طرح‌وارهﻫﺎی تصوری بر پایه مقوله قدرتی استفاده می شود.هدف از تحقیق حاضر درک عمیق و جامع از مفهوم سوگند در قرآن کریم با توجه به روشی علمی در مطالعات تفسیری مدل مفهوم سازی قرآن می باشد. این نوشتار که نتیجه یک پژوهش است از نظر هدف کاربردی است و از جهت سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنباطی و از جهت روش به روش کتابخانه متکی است.جمع آوری داده های مورد نظر از طریق فیش می باشد.ابتدا موارد استعمال سوگند ها در قرآن کریم استخراج شده است و بعد بر مبنای مقوله قدرتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه حاصل از تحقیق این شد که در مفهوم سازی سوگندهای قرآن کریم، شیطان از طریق وسوسه، انسان را تحریک کرده و همیشه در کمین او نشسته است تا او را گمراه نماید و با وعده خلود ، خود را خیرخواه معرفی می کند. کافرین و منافقین از شیطان پیروی کرده؛ و از مانع عبور نکرده و در نوع انسداد قرار می گیرند.مؤمنین و افراد عادل، تغییر مسیر داده و از موانع عبور کرده و در نوع تغییر مسیر قرار می گیرند.مخلَصین به مدد الله و فرشتگان موانع را حذف می کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing the effect of swearing in the guidance system based on the category of Force in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • davood ebrahimpoor 1
  • majedjed najarian 2
  • mehdi habibolahi 3
1 Doctoral student of Quran and Hadith Sciences, Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Foreign Languages ​​and Intercultural Studies, Baqir Al-Uloom University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The concept of Oath in the Holy Quran is one of the important issues that should be discussed using cognitive meanings. In this research, conceptual metaphor theory and conceptual schemas based on Force category are used. The aim of the current research is to have a deep and comprehensive understanding of the concept of Oath in the Holy Quran according to a scientific method in interpretive studies of the Quran's conceptualization model. This writing, which is the result of a research, is practical in terms of its purpose and has a descriptive-inferential nature in terms of the level of analysis and relies on the library method in terms of method. Collecting the desired data is through the receipt. First, the use of oaths in the Holy Quran is extracted and then it is analyzed based on the Force category.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive semantics
  • Force schemas
  • Holy Quran
  • Oath

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 13 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 08 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1402