معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

ابوزید، قرآن‌پژوه مصری در بحث معنا و مغزی، وامدار نظریه هرش در بحث معنا و معناداری است. چنان که هرش برای هر متن یک معنا و یک معناداری به رسمیت می‌‌شناسد، ابوزید نیز برای متن یک معنا و یک مغزی در نظر می‌‌گیرد. هرچند ابوزید در اصل طرح معنا و مغزی خود را وامدار هرش می‌‌داند، اما تفاوت‌های درخور توجهی نیز میان دیدگاه ایشان وجود دارد که در این نوشتار به شش مورد از همانندی‌ها میان دو نظریه و سه مورد از تفاوت‌ها اشاره می‌‌شود. مقاله پیش‌رو، به روش کتابخانه‌ای و با تحلیل و بررسی نظریه هرش و ابوزید به سامان رسیده است و هدف و نتیجه آن، بیان همانندی‌ها و تفاوت‌های موجود میان نظریه هرش و ابوزید در بحث معنا و مغزی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Text in Abu Zayd's Qur'anic Studies and Hirsch Hermeneutics

نویسنده [English]

  • mohamad bahrami
Assistant professor of Islamic Sciences and Culture Academy.
چکیده [English]

Abu Zayd, the Egyptian Quranic scholar, in the discussion of meaning and content, lends to Hirsh's theory in the discussion of meaning and meaningfulness. As Hirsch recognizes a meaning and a meaningfulness for each text, Abu Zayd also considers a meaning and a content for texts. Although Abu Zayd state this borrowing from Hersh, but there are crucial differences between their view, in which six similarities and three differences will be mentioned. by a library method, this article has analyzed Hirsh and Abu Zayd's theory, and its purpose and outcome is to express similarities and differences between their theory in the discussion of meaning and content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • meaning
  • meaningfulness
  • Abu Zaid
  • Hirsch
1. ابوزید، نصر حامد؛ مفهوم النص؛ بیروت: المرکز الثقافی، 1998 م.
2. ــــ؛ نقد الخطاب الدینی؛ قاهره: مدبولی، 1995 م.
3. احمدی، بابک؛ ساختار و تأویل متن؛ تهران: نشر مرکز، 1370 ش.
4. ــــ؛ آفرینش وآزادی؛تهران: نشر مرکز، 1377 ش.
5. ــــ؛ ساختار و هرمنوتیک؛تهران: گام نو، 1380 ش.
6. اکو، امبرتو؛ التأویل و التأویل المفرط؛ ترجمه: ناصر الحلوانی، سوریه: مرکز الانماء الحضاری، بی­تا.
7. الیاده، میرچا؛ «هرمنوتیک»؛ ترجمه: محمود تقی زاده، فصلنامه معرفت، شماره 22. 1959م.
8. بلایشر، ژوزف؛ گزیده هرمنوتیک معاصر؛ ترجمه: سعید جهانگیری اصفهانی، آبادان: نشر پرسش، 1380ش.
9. بوبعیو، بوجمعه؛ الایات التاویل و تعددیه القرائه؛ دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب، 2009 م.
10. بومدین، بوزید؛ الفهم و النص دراسة فی المنهج التاویلی عند شلیر ماخر و دیلتای؛ بیروت: الدار العربیة للعلوم ناشرون، 2008 م.
11. بهرامی، محمد؛ «هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر»؛ فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، شماره 33، 1382 ش.
12. پالمر، ریچارد؛ علم هرمنوتیک، ترجمه: محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: بی­نا، بی­تا.
13. پورحسن، قاسم؛ هرمنوتیک تطبیقی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384 ش.
14. دیلتای، ویلهلم؛ دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ؛ ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: ققنوس، 1391 ش.
15. ریکور، پل؛ نظریة التاویل: الخطاب و فائض المعنی؛ ترجمه: سعید الغانمی، مغرب: المرکز الثقافی، 2006 م.
16. کوزنز هوی، دیوید؛ حلقه انتقادی؛ ترجمه: مراد فرهاد پور، تهران: بی­نا، بی­تا.
17. گادامر، هانس‌گئورگ؛ الحقیقة و المنهج؛ ترجمه: حسن ناظم، طرابلس: دار اویا، 2007 م.
18. مصطفی، عادل؛ فهم الفهم مدخل الی الهرمنیوطیقا؛ قاهره: النشر و التوزیع، 2007 م.
19. نیچه و دیگران؛ هرمنوتیک مدرن؛ زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی، ترجمه: بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز، 1377 ش.
20. ــــ؛ هرمنوتیک مدرن؛ تأویل و تأویل افراطی، ترجمه: بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز، 1377ش.
21. ــــ؛ هرمنوتیک مدرن؛ درآمدی بر هرمنوتیک، آنتونی کربای، ترجمه: بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز، 1377 ش.
22. ــــ؛هرمنوتیک مدرن، هرمنوتیک فلسفی؛ اندرو بووی، ترجمه: بابک احمدی و دیگران، تهران: نشر مرکز، 1377 ش.
23. واعظی، احمد؛ درآمدی بر هرمنوتیک؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385 ش.
24. واینسهایمر، جوئل؛ هرمنوتیک فلسفی و نقد ادبی؛ ترجمه: مسعود علیا، تهران: ققنوس، 1381 ش.
25. هرش، اریک دونالد؛ اعتبار در تفسیر؛ ترجمه: محمدحسین مختاری، تهران: حکمت، 1395 ش.
26. هولاب، رابرت؛ یورگن هابرماس نقد در حوزه عمومی؛ ترجمه: حسین بشریه، تهران: نشر نی، 1383ش.