کلیدواژه‌ها = نسخ
مخاطب شیخ طوسی در تفسیر التبیان و هدف از نگارش آن

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 251-268

10.30512/kq.2021.14371.2753

عبدالهادی فقهی زاده؛ شادی نفیسی؛ سینا اسمعیل زاده


اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 195-210

محمّدحسن شاطری احمدآبادی؛ محمّدحسن رستمی